1 Varausehdot

 

Tässä esitetyt Hotelli Keravan (Hotelli Kerava Oy, 3150671-7, myöhemmin “HOTELLI”) varausehdot (”Varausehdot”) koskevat yksityishenkilöiden, ryhmien tai yritysasiakkaiden HOTELLIIN itsepalveluvarauskanavista ja puhelinmyynnin kautta tai suoraan hotellissa tekemiä majoitusvarauksia (”Huonevaraus”). Ulkoisten itsepalveluvarauskanavien (nk. OTA-kanavat) kautta tehtyihin varauksiin sovelletaan kyseisen kanavan antamia ehtoja. HOTELLILLA on kumppani (AHoP Management Oy, 3142175-6, myöhemmin “AHOP”), joka vastaa hotellin päivittäisistä operaatioista ja asiakkaiden maksujen keräämisestä. Varauksen tekijästä ja vastuuhenkilöstä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas” ja kaikista varaukseen liitetyistä henkilöistä ”Majoittuja” tai ”Majoittujat”. Ryhmä- ja pitkäaikaismajoituksissa sekä niihin verrattavissa olevissa erikoisvarauksissa voidaan noudattaa erillisiä varausehtoja, jotka ovat saatavilla HOTELLIN myyntipalvelusta ja/tai annetaan em. tarjouksia ja varauksia tehtäessä.


2 Hinnat ja maksut

 

HOTELLIN majoitukseen tarjoamien majoitustilojen (jäljempänä ”Huone”) hinnat vaihtelevat kohdekohtaisesti ajankohdan ja saatavuuden mukaan. Mikäli HOTELLI tarjoaa asiakkailleen majoituksen yhteydessä erilaisia lisäpalveluita (esimerkiksi aamiainen, pysäköinti, kuntosali yms.), näiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. HOTELLIN välittämien kolmansien osapuolten tuottamien palvelujen osalta HOTELLIN vastuu rajoittuu asiakkaalta ko. palvelusta veloitettuun hintaan, eikä HOTELLI vastaa näiden palvelujen sisällöstä tai saatavuudesta. HOTELLI voi harkintansa mukaan tarjota erilaisia tarjous- ja kampanjahintoja rajoitetusti. Varauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset. HOTELLIN nettisivuillaan ja varauskanavissa ilmoittamiin hintoihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.


3 Varauksen tekeminen ja vahvistaminen

 

Huonevaraukset tehdään HOTELLIN verkkosivustolla, HOTELLIN asiakaspalvelussa tai ulkopuolisen varaussivuston kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan ensisijaisesti kyseessä olevan myyntikanavan varaus- ja peruutusehtoja. Asiakkaan on varauksen yhteydessä ilmoitettava HOTELLIN edellyttämät henkilötiedot. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia Asiakkaan Huonevaraukseen kuuluvia henkilöitä. HOTELLI pidättää oikeuden olla vahvistamatta varausta tai peruttaa vahvistettu varaus, mikäli Asiakas ei ilmoita edellä mainittuja henkilötietoja. Tässä tapauksessa HOTELLI palauttaa Asiakkaan maksaman varaushinnan Asiakkaalle. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Suomen hotelleissa kaikki huoneessa majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään matkustajakortit ja antamaan ne henkilökunnalle tai jättämään ne huoneeseen näkyvälle paikalle lähdön yhteydessä. Varauksen katsotaan sitovan HOTELLIA, kun Huonevaraus on kokonaisuudessaan maksettu joko HOTELLILLE tai AHOPille ja Asiakas on vastaanottanut HOTELLILTA varausvahvistuksen. Varauksen vahvistamisen jälkeen HOTELLILLA ei ole oikeutta korottaa tai velvollisuutta alentaa majoituksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen muutos johdu suoraan lainsäädännön muutosten tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta.


4 Varauksen veloitus ja maksuehto

 

AHOP veloittaa varauksen hintatyypistä riippuen heti varauksen yhteydessä tai ennen majoituksen alkamista ellei hintakuvauksen tai varauksen yhteydessä ole muuta ilmoitettu. Tilanteessa, jossa kaikkia Huonevaraukseen liittyviä maksuja ei ole saatu veloitettua ennen majoituksen alkamista, HOTELLI on oikeutettu perumaan varauksen tai AHOP on oikeutettu veloittamaan tai laskuttamaan maksamatta olevan osuuden myös majoituksen jälkeen. Laskutettaessa maksuehto on 14 päivää netto. AHOPilla on myös oikeus tehdä varauksen yhteydessä varausmaksun suuruinen ennakkovarmennus luottokortilta.


5 Peruutusoikeus

 

Asiakas voi perua varauksensa käyttämänsä varauskanavan ja varauksen mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa peruutukset ja muutokset tulee tehdä ko. kanavan kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan kyseessä olevan kanavan varaus- ja peruutusehtoja. Peruutusehtojen puitteissa tehtävän peruutuksen tapauksessa mahdollisesti jo veloitettu osuus Huonevarauksen hinnasta palautetaan Asiakkaalle joko tilisuorituksena tai hyvityksenä maksussa käytetylle luottokortille. AHOP pidättää oikeuden veloittaa rahojen palautukseen liittyen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen peruutusmaksun, joka on kerrottu varauksen yhteydessä. Ryhmiin, pitkäaikaismajoituksiin sekä muihin erikoisvarauksiin sovelletaan erillisiä varaus- ja peruutusehtoja ja niiden muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan myyntipalvelun kautta. Ulkopuolisten varauskanavien tekemät veloitukset palautetaan kyseisen varauskanavan toimesta heidän antamiensa ehtojen mukaisesti.
HOTELLI pidättää oikeuden vaihdella peruutusehtoja valitun hotellin, huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Varaukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä ja Asiakkaalla on velvollisuus tutustua huolellisesti varattavan hinnan ehtoihin ja rajoituksiin.


6 Huoneen käyttö ja luovutus

 

Huone on Majoittujien käytettävissä tulopäivänä varausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana. Majoittujat eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä huoneisiin tai muihin hotellin tiloihin. HOTELLILLA on oikeus tarkistaa hotellin tiloissa oleskelevien henkilöllisyys. HOTELLILLA tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu henkilö (Majoittuja). Hotelliin ja/tai huoneisiin oikeuttavien avainkoodien tai avainten luovuttaminen muille kuin edellä mainituille henkilöille on ehdottomasti kielletty. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä on ilmoitettu varauksen yhteydessä huonekohtaisesti. Poikkeuksena ovat sellaiset seurueet, joissa vähintään yksi lapsi on alle seitsemänvuotias. Tässä tapauksessa HOTELLILLA ei ole kuitenkaan velvollisuutta toimittaa huoneeseen ylimääräisiä vuodevaatteita tai pyyhkeitä. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone varaukseen merkittynä lähtöpäivänä varausvahvistuksessa mainittuun kellonaikaan mennessä. Tämän jälkeen huoneisiin ja hotellin tiloihin oikeuttavat ovikoodit eivät ole toiminnassa. HOTELLI ei vastaa huoneisiin tai muihin hotellin tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ovien lukkiutuminen poistuttaessa huoneesta tai hotellikiinteistöstä. Mikäli Asiakas ei luovuta huonetta lähtöpäivänä annettuun määräaikaan mennessä, HOTELLILLA on oikeus veloittaa tämän jälkeen jokaiselta täydeltä tunnilta kahdenkymmenenviiden euron (25 €) lisäveloitus siihen asti, kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen. Lisäksi veloitetaan viivästyneen poistumisen kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamat välittömät vahingot.

7 HOTELLIN irtisanomis- ja purkuoikeus

 

Mikäli Asiakas, hänen varaukseensa kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla näitä Varausehtoja ja niihin sisältyviä Järjestyssääntöjä, HOTELLILLA on oikeus perua varaus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään esimerkiksi: (1) avainkoodin luovuttamista muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle; (2) muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa; (3) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen (esimerkiksi ansiotoiminnan harjoittaminen ilman HOTELLIN etukäteen antamaa kirjallista lupaa); (4) hotellin muita asukkaita ja/tai hotellin läheisyydessä asuvia/oleskelevia häiritsevä toistuva käyttäytyminen; sekä (5) hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta ilmoitetaan Asiakkaan varauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin. Huoneen ja hotellin avainkoodi ei toimi sopimuksen päättämisen jälkeen. HOTELLIN peruuttaessa varauksen edellä esitetyn mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin. Mikäli Asiakas tai muu majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja, HOTELLI pidättää oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet varaukset ennen sen alkamista. Edellä mainitussa tapauksessa HOTELLIN korvausvastuu rajoittuu varauksesta maksetun hinnan palauttamiseen.


8 Ylivoimainen este

 

HOTELLI ei ole vastuussa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka johtuu HOTELLIN vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota HOTELLIN ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään rajoituksetta esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, HOTELLILLA on oikeus peruuttaa Asiakkaan tekemä varaus joko ennen majoituksen alkamista (ylivoimainen este syntyy ennen varauksen alkamista) tai sen aikana (ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). HOTELLI ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä Asiakkaan varauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin.
Ylivoimaisen esteen johdosta peruutetun varauksen yhteydessä HOTELLIN vastuu on rajoitettu Asiakkaalta jo veloitettujen maksujen palauttamiseen. HOTELLILLA ei ole ylivoimaisen esteen tapauksissa velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (esimerkiksi matkakulut ja/tai vahingot Asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat korvattavia HOTELLILLA tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.


9 Huoneen siivous

 

Huoneet on aina siivottu ennen majoituksen alkamista. Majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous sen mukaisesti, mitä HOTELLIN kotisivuilla ja/tai varauksen yhteydessä mainituissa huone- ja hintakuvauksissa ja/tai varausvahvistuksessa on kerrottu.


10 Ikärajat

 

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö, jonka nimellä varaus on tehty.


11 Majoittujan vastuu

 

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä HOTELLILLE ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta ja paikansapitävyydestä. HOTELLI ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi. Asiakas on täysimääräisesti vastuussa kaikista majoituksen aikana hotellille (mukaan lukien rajoituksetta aiheettomat ylimääräiset vartijoiden, palokunnan, poliisin tai muun viranomaisen käynnit hotellilla, ylimääräinen siivous sekä kaikki hotellin yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), hotellin toisille asiakkaille tai hotelliin liittyville kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista ja ylimääräisistä kustannuksista. Tämä koskee rajoituksetta seurauksia, jotka aiheutuvat Asiakkaan, Majoittujan tai näiden hotellin tiloihin päästämän henkilön tai Majoittujien mukana olleen lemmikkieläimen huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa HOTELLILLA on em. suorien kustannuksien lisäksi oikeus periä vahingon tai kustannusten aiheuttajalta ylimääräinen 200,00 € kertakorvaus. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada kohtuudella selville tai vahinkoja ja/tai kustannuksia ei saada perittyä suoraan häneltä, HOTELLI pidättää oikeuden laskuttaa vahingot ja kustannukset täysimääräisesti Asiakkaalta.

12 HOTELLIN vastuu

 

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä HOTELLILLE, ensisijaisesti asiakaspalveluun. Edellä mainituissa tapauksissa HOTELLILLA on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen aikana. HOTELLI ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä kuvatulla tavalla. Tilanteessa, jossa Asiakas on saapunut hotelliin varausvahvistuksessa ilmoitettuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, HOTELLI pyrkii hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen ilman lisäkustannuksia. Mikäli HOTELLI ei voi ollenkaan tarjota Asiakkaan varaamaa tai vastaavan tasoista majoitusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. HOTELLIN on viipymättä ilmoitettava mahdollisista varaukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Ilmoitus tehdään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Kaikissa tapauksissa HOTELLIN vastuu on rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.


13 AHOPin vastuu

 

Kun Asiakas on maksanut varauksen kokonaisuudessaan AHOPille, AHOP on velvollinen tilittämään maksetun summan HOTELLILLE AHOPin ja HOTELLIN välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.


14 Muut ehdot

 

Edelle kuvatuilla ehdoilla ei heikennetä pakottavaan, voimassaolevaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia. HOTELLI pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin. HOTELLI pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassaolevaan versioon.